Ekonomi Bakanlığı’nın yurtdışında açılan ofis, irtibat ofisi ve ön tanı merkezi gibi birimler için 300.000 Dolar’a kadar Yurtdışı Birim Desteği yaptığını biliyor muydunuz?

Doğrudan ya da yurtdışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları Ekonomi Bakanlığının Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri’nden biri olan Yurtdışı Birim Desteği kapsamında desteklenmektedir. Aynı zamanda yurtdışında açılan birimlerin hizmet alımları, komisyon, vergi, resim ve harç bedelleri de dahil olmak üzere brüt kira giderleri de belli bir oranda desteklenmektedir.

Kimler Bu Destekten Yararlanabilir?

Yurtdışı Birim Desteği kapsamında belirtilen “birim” ifadesi yurtdışında açılan ofis, irtibat ofis ve ön tanı merkezi gibi oluşumları ifade etmektedir. Sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar, kira ödemelerinin ve komisyon harcamalarının gerçekleştirilmesini müteakip başvuru belgeleri ile birlikte doğrudan ya da posta ile Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı, Yurtdış Birim Desteği Olarak Ne Kadar Ödeme Yapar?

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla
açtıkları birimlerin vergi/resim/harç dahil olmak üzere brüt kira ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları desteklenmektedir. Yurt dışında açtıkları birimlerin hizmet alımları, komisyon ve vergi/resim/harç dahil olmak üzere brüt kira giderleri %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 300.000 ABD Doları desteklenmektedir.

Yurtdışı Birim Desteği kapsamında yapılan ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun belirtilmesi gerekir. Bu hususun belirtilmemesi durumunda, kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması gerekmektedir.

Önemli: Yurtdışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir.

Yurtdışı Birim Desteği Alabilmek İçin Gereken Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Ekonomi Bakanlığı’ndan Yurtdışı Birim Desteği alabilmek için başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir:

 1. Serbest Bölgeler, Yurtdıışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü muhatap dilekçe
 2. Yurtdışı Birim Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 3. Yararlanıcının güncel sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi örneği (Güncel sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi’nin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli). İşbirliği Kuruluşları için tüzük/onaylı üye listesi
 4. Yurtdışı şirketin ortaklık yapısını gösteren belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği
 5. Yurtdışı şirketin tesciline ilişkin belgenin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği
 6. Kira/Komisyon sözleşmesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği
 7. Yurtdışı birime ilişkin ana giriş ve birimin çeşitli bölümlerinden çekilmiş fotoğraflar
 8. Kira/komisyon bedellerinin ödendiğine ilişkin banka onaylı ödeme belgesi
 9. Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Yurtdışı Birim Desteği Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Destekten yararlanacak olanlar, yurtdışında düzenlenen kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurtdışı birime ait belgeleri, bir dilekçe ekinde harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine onaylatmalıdır.

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı ve tarih yazılması gerekmektedir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin/Ataşesinin parafının bulunması yeterlidir. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır.

Yurtdışı Birim Desteği Verildiğinde Yıllık İnceleme Yapılır Mı?

Yurtdışı Birim Desteği süresince her yıl en az bir kez yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu incelemeler çerçevesinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmaya yönelik olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu süreçte Yurtdışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu müşavirlik tarafından Genel Müdürlüğe iletilir.

İncelemede olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Genel Müdürlük ilgili birimi destek kapsamından çıkartabilmektedir.

Adres Değişikliğinde Kira Desteği Sona Erer Mi?

Yurtdışı Birim Desteği başvurusunda bulunulmuş bir yurtdışı birimin adresinin değiştirilmesi durumunda yeni adresteki birim, eski adresteki birimin devamı olarak değerlendirilir. Yurtdışı Birim Desteği Kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden birimlerin kira sözleşmelerinin değişmesi durumunda yeni kira sözleşmesi, ilgili Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine sunulmalıdır ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği söz konusu kira tutarının rayice uygunluğunu inceleyerek onaylamalıdır.

Ekonomi Bakanlığı’nın Yurtdışı Birim Desteği Kapsamında Yararlanıcıları İçin Belirlenmiş Süreler

 • Yurtdışı Birim Desteği Kapsamında 6 ay ve daha fazla dönemi kapsayan kira ödemelerinin tek seferde yapılması halinde destek ödemesi, altışar aylık dönemler itibarıyla Yurtdışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu’nun ibraz ibrazını müteakip gerçekleştirilmelidir.
 • Destek kapsamındaki yararlanıcıların yurtiçi veya yurtdışı ortaklık yapılarının destek oranının değişmesini ya da desteğin sonra ermesini gerektirecek şekilde değişmesi halinde değişiklik tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ilgili yararlanıcının Genel Müdürlüğe bildirim yapması gerekir. Belirtilen şekilde ortaklık yapısının değiştiği ve 3 ay içerisinde bildirimde bulunmadığı tespit edilen yararlanıcılar, birim desteği kapsamından çıkarılır ve bekleyen başvuru dosyaları destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Yurtdışı Birim Desteği kapsamına alındıktan sonra faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 ay içinde yararlanıcı tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine bildirim yapmak zorundadır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, kapanan birimi Genel Müdürlüğe derhal bildirir.
 • Yurtdışı Birim Desteği’nin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınır ve destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra bitmektedir.

Yurtdışı Birim Desteği İçin Yapılan Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Destek başvuruları, kira ödemelerinin ve komisyon harcamalarının gerçekleştirilmesini müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler bu sürede dikkate alınmamaktadır.
 • 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bilgi ve belgeler bir defaya mahsus olmak üzere, ilk başvuru sırasında gönderilir. Bu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncellenmiş belgelerin acil şekilde Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.
 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylar. Bu durumda, belge aslının onaylanması şartı aranmamaktadır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı ve tarih yazılması gerekir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin/Ataşesinin parafının bulunması yeterlidir. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılmalıdır.
 • Yurtdışında düzenlenen fatura ve ödeme belgesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği ibraz edilmelidir.
 • Yurt içinde düzenlenen ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Kira/Komisyon sözleşmesinin 5 sayfayı geçmesi durumunda sadece kiralayan, kiracı, kiralanan yerin adresi, alanı (m2), kira tutarı, kullanım amacı, gider kalemleri, kira başlangıç ve sona eriş tarihleri ile kira ödeme şekli bilgilerinin yer aldığı sayfaların tercüme edilmesi yeterlidir.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekir. Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir. Yurtdışında düzenlenmiş tüm ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince onaylanması gerekir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı, işbirliği kuruluşu veya başvuru sahibi ile organik bağı bulunan yurtdışı birim tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yurtdışı birim tarafından gerçekleştirilen ödemelerde destek ödeme tutarının hesaplanmasında, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun yurtdışı ortaklık oranı dikkate alınır.
 • Ödemenin, bu kuruluşların ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılması halinde, bahse konu ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının tevsiki ve söz konusu ortaklık/istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması şarttır.

Yurtdışında düzenlenen banka ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması halinde banka onayı aranmamaktadır.

Bilişim sektörleründeki yurtdışı faaliyetleriniz için Ekonomi Bakanlığı’ndan belgelendirme desteği almak istiyorsanız Belgelendirme Desteği blog yazımızı inceleyin.