Yurtiçinde tescil ettirilmiş markaların yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinize devlet desteği alabilmeniz için bilmeniz gereken tüm detaylar bu yazımızda…

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketiniz ile yurt dışına açılmak için atmanız gereken adımları biliyor musunuz? Peki, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketiniz ile yurtdışına açıldığınızda Ekonomi Bakanlığı’nın ülkenize döviz kazandırıcı hizmetlerinin olduğunu?

Sağlık turizmi, teknik müşavirlik, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektöründe markalaştığınız şirketiniz ile artık uluslararası anlamda da varlığınızı kanıtlamak istiyorsanız, öncelikle markanızı ve hizmetinizi tescil ettirmeniz gerekmektedir.

Hangi Aşamalarda Marka Tescil Desteğinden Yararlanılabilir?

Marka tescil desteği kapsamında;

 • Ürünün ya da hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri,
 • Danışmanlık
 • Ürünün ya da hizmetin o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme gibi bütün zorunlu giderler desteklenmektedir.

Not: Tescil yenileme giderleri, marka tescil desteği kapsamında yer almamaktadır.

Marka Tescil Desteği Oranları Nelerdir? Ne Kadar Destek Alınabilir?

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları olarak desteklenir. ( Yaklaşık 35.500 GBP )

Marka Tescil Desteği İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Ürün ya da hizmet tesciline yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin yapılan başvurular, tescil işleminin tamamlanmasını takip eden sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film, bilişim ve
yönetim danışmanlığı gibi sektörlerde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Tescil Desteği Başvuru Belgeleri” ile birlikte doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılmaktadır.

Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Marka yurtdışı tescil ve korunma desteği başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya göre hazırlanması gerekmektedir:

 • Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü muhatap dilekçe
 • Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayın.)
 • Yurt içi marka tescil belgesi (İlgili markanın tesciline ilişkin Türk Patent Enstitüsü’nün resmi internet sitesinden alınan internet çıktısı kabul edilir.)
 • Yurtdışı marka tescil belgesinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından belge aslı görülerek onaylanmış örneği.
 • Fatura
 • Banka onaylı ödeme belgesi
 • Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

4. madde hakkında önemli bir bilgi
İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilir.

Yurtdışı Marka Tescili Desteği Hangi Yasal Düzenlemeyle Verilmektedir?

Türkiye’nin uluslararası ticarette hizmet gelirlerinin arttırılması, ülkenin hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmesi ve 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla, 25 Haziran 2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılarak, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar, 2 Haziran 2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Marka Tescil ve Koruma Desteği Alabilmek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Marka ve hizmet tescilinin yararlanıcıları, yurtdışında düzenlenen ürün/hizmet tescil belgesi ile fatura ve ödeme belgesini dilekçe ekinde tescil işleminin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine onaylatmalıdır. Ticaret Müşavirliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” açıklamasının belirtilmesi ve imzalanması, ad soyad ve tarih bilgileri yazılmalıdır. Belge birden fazla sayfayı içeriyorsa, belgede söz konusu açıklamanın kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirinin parafının bulunması yeterli olmaktadır. Belgenin fotokopisi üzerinde işlem yapılması halinde ise belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti görüldükten sonra söz konusu şerhe “aslı/noter tasdikli sureti görülmüştür” ibaresi eklenerek onay işlemi yapılır.

Marka Tescil ve Koruma Desteği Yenilenebilir Mi?

Markanın koruma süresi sona erdiğinde, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe göre öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenebilmektedir. Yenileme işlemi için; talep dilekçesi, yenileme ücretinin ödendiğini gösteren belge ve eğer talep vekil kişi tarafından yapılıyorsa vekaletname ile markanın var olan tescil ve koruması yenilenebilmektedir.

Yenileme Talebi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Marka tescil ve koruma süresi sona ermeden 6 ay içinde yenileme talebi yapılabilmektedir. Yenileme süresi tescilin sona erdiği gün başlamaktadır. Eğer sürenin dolmasına 6 aydan kısa bir zaman kaldıysa ek ücret ödemek gerekmektedir. Marka tescili ve koruması yenilenmediğinde markanın yurtdışındaki tescili hükümsüz kalmaktadır.

Marka Tescil ve Korunma Desteği İçin Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
 • Marka Tescil ve Korunma Desteği başvuruları, tescil işleminin tamamlanmasından sonra yapılmaktadır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 18 ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmamaktadır.
 • Yurtdışında düzenlenen fatura ve ödeme belgelerinin Ticaret Müşavirlikleri ya da Ataşelikleri tarafından onaylanmış aslı ya da Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince belge aslı görülerek onaylanmış örneği ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanma şartı aranmamaktadır.
 • Başvurularda, yurtiçinde düzenlenen ödeme belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya birer örneklerinin sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru formunun kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi gibi belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilmektedir. Ödeme çek ile yapıldıysa banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekmektedir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • Genelge’nin 36. maddesinin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla ödemenin; yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi şarttır.
 • Ödeme, kuruluş ortağı, çalışanı veya harcama yapma yetkisi verildiği şirket imza sirkülerinde belirtilen kişiler tarafından yapılırsa, ödemenin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmiş olması şartıyla; ilgili meblağın anılan kuruluşlar tarafından ödemeyi gerçekleştiren kişiye aktarıldığının belgelenmesi ve söz konusu ortaklık/istihdam/harcama yetkisi bağına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.

Yurtdışında reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerinizin desteklenmesini ve bu konuda başvurularınızın eksiksiz tamamlanmasını istiyorsanız Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği başlıklı blog yazımızı inceleyin.